Szkolenia dla mediatorów

Polskie Centrum Mediacji Oddział Trójmiasto, korzystając z wieloletnich doświadczeń związanych z wspieraniem zarówno klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych w sytuacjach kryzysowych zaprasza do skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej.

Co proponujemy?

 • Trenerów posiadających długoletnie doświadczenie trenerskie w pracy z różnymi grupami odbiorców (organizacje pozarządowe, pracownicy MOPS, Policja, prokuratorzy, sędziowie, przedstawiciele pracowników, urzędy miast, sektor bankowy, usług komunikacyjnych i telekomunikacyjnych i wiele innych).
 • Tematykę związaną z szeroko pojętą komunikacją społeczną – nasi Uczestnicy nabywają umiejętności związane z efektywną komunikacją, negocjowaniem i autoprezentacją, wywieraniem wpływu, czy też rozwiązywaniem konfliktów indywidualnych jak również grupowych.
 • Możliwość skorzystania z konsultacji z naszymi mediatorami i trenerami w celu stworzenia konkretnego planu naprawczego w obliczu trudnej sytuacji konfliktowej.
I. Studia Podyplomowe: „Mediacje i negocjacje gospodarcze i pracownicze
Polskiego Centrum Mediacji wraz z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu
im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
z możliwością zdobycia certyfikatów Polskiego Centrum Mediacji

Słuchacze, w trakcie studiów zdobędą nie tylko wiedzę oraz umiejętności z zakresu mediacji, ale też prawa, psychologii konfliktu i komunikacji społecznej niezbędną do przeprowadzania mediacji w sporach sądowych i pozasądowych.
Zajęcia prowadzone są miedzy innymi przez doświadczonych mediatorów Polskiego Centrum Mediacji.

Ukończenie studiów (opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie kształcenia kandydatów na mediatorów) umożliwia wpis na listę mediatorów w sprawach gospodarczych i pracowniczych Polskiego Centrum Mediacji Oddział Trójmiasto.

Więcej na https://wsaib.pl/kandydaci/podyplomowe/mediacje-i-negocjacje-gospodarcze-i-pracownicze

Ostatnie wolne miejsca na studia 2017/2018!
Opłata za semestr: 2 100 zł. Studia trwają dwa semestry.
Rozpoczęcie zajęć: 28 października 2017 r.
II. Studia Podyplomowe: „Mediacje sądowe i pozasądowe”, w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku

Czas trwania studiów: dwa semestry

Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele.

Studia podyplomowe „Mediacje sądowe i pozasądowe” powstały w oparciu o porozumienie pomiędzy uczelnią, a Polskim Centrum Mediacji (najstarsze stowarzyszenie mediacyjne w Polsce).

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy jako mediator sądowy (w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz  cywilnych) i pozasądowy, a także propagowania idei mediacji w społeczeństwie obywatelskim. Wiedza teoretyczna z zakresu psychologii i prawa jest uzupełnieniem treningów mediacyjnych jako dominującej formy kształcenia na tym kierunku.

Studia mają charakter wysoce praktyczny, warsztatowy, wzbogacony o przewodnik po zawodzie i postępowaniu mediatora.

Kadrę stanowią doświadczeni mediatorzy – trenerzy Polskiego Centrum Mediacji, legitymujący się bogatym doświadczeniem mediacyjnym i wysokimi kwalifikacjami trenerskimi oraz wykładowcy Ateneum-Szkoły Wyższej.

Są to jedne z niewielu studiów podyplomowych w Polsce o tak wysokim standardzie szkolenia i dające jednocześnie szerokie kwalifikacje zawodowe.

Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu mediatora lub dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów,  negocjacje, facylitacje, konferencje naprawcze w zawodzie obecnie wykonywanym.

Opiekunem studiów jest Katarzyna Stryjek – Prezes Polskiego Centrum Mediacji o/Trójmiasto.

Co dają studia?

– Absolwent kierunku Mediacje sądowe i pozasądowe otrzyma Certyfikaty Polskiego Centrum Mediacji (4 niezależne dokumenty) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości oraz Standardami Kształcenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds Alternatywnych Metod Rozwiązania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

– Absolwent kierunku ma możliwość ubiegania się o staż w Polskim Centrum Mediacji (na terenie całego kraju) oraz spełnia warunki by ubiegać się o wpis na listy mediatorów przy Sądach Okręgowych.

– Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

 

UWAGA!

Wciąż można zapisać się na studia 2017/2018!
Więcej na http://www.ateneum.edu.pl/oferta/studia-podyplomowe/mediacje-sadowe-i-pozasadowe/

III. Szkolenie podstawowe tzw. „bazowe”, w  PCM Oddział Trójmiasto w Gdańsku

Szkolenie podstawowe umożliwia zdobycie  wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia w zawodzie mediatora o różnych specjalizacjach.

Udział w szkoleniu dostarczy wiedzy z zakresu rozwiązywania konfliktów bez przemocy, zapozna z ideą mediacji oraz korzyściami jakie niesie ze sobą sprawiedliwość naprawcza.  Polepszy jakość życia i funkcjonowania w społeczeństwie oraz w swoim środowisku. Szkolenie kończy się testem. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymują dyplom wraz z załącznikiem określającym zakres nabytej wiedzy i umiejętności.

Zakres tematyczny szkolenia   (28 godzin dydaktycznych)

 1. Konflikt – jego rodzaje oraz sposoby rozwiązywania.  Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
 2. Sprawiedliwość naprawcza a sprawiedliwość karna.
 3. Negocjacje i mediacje
 4. Podstawowe techniki komunikacyjne – w tym wiedza na temat „dobrej” i „złej” komunikacji
 5. Uregulowania prawne, dotyczące rozwiązywania konfliktów bez przemocy
 6. Omówienie drogi zawodowej mediatora oraz sposobu jej realizacji.

Terminy szkoleń:
Niebawem nowe terminy na 2017/2018 rok

Szkolenia prowadzą trenerzy PCM: Katarzyna Stryjek oraz Agnieszka Iwaniuk.

W czasie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się trudnej sytuacji rodzinnej z perspektywy każdej ze stron oraz z perspektywy dziecka, a także wzbogacić warsztat pracy mediatora rodzinnego w zakresie mediacji konfliktów z udziałem dzieci. Szkolenie ma formę warsztatową. Warsztaty obejmują superwizowane symulacje oraz analizę przypadków.
kontakt: Katarzyna Stryjek tel. 661-618-804
CELE SZKOLENIA:
– poszerzenie wiedzy na temat istoty problemów rodziny w kryzysie i trudnej sytuacji dziecka w przypadku rozstania rodziców
przybliżenie roli mediatora w pracy z rodzicami na rzecz ochrony dziecka przed skutkami konfliktu rodziców i jego adaptacji do nowej sytuacji
– poszerzenie praktycznych umiejętności mediacyjnych, dotyczących pogodzenia realizacji potrzeb skonfliktowanych małżonków z potrzebami dziecka
– udoskonalenie umiejętności włączania dzieci do mediacji
Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
I . Specyfika mediacji rodzinnych w sprawach dotyczących dzieci
II. Rodzaje konfliktów rodzinnych z udziałem dzieci:
 1. Konflikty dotyczące rozbieżnych metod wychowawczych rodziców
 2. Konflikty związane z rozwodem i separacją rodziców, dotyczące:
– ustalenia stałego miejsca pobytu dziecka przy jednym z rodziców
– ustalenia kontaktów dziecka z rodzicem, mieszkającym oddzielnie
– określenie udziału każdego z rodziców w opiece nad dzieckiem (określenie obszarów odpowiedzialności rodzicielskiej)
– ustalenie kontaktów dziecka z innymi ważnymi dla dziecka członkami rodziny ( min. dziadkami, rodzeństwem )
– ustalenie wysokości alimentówie umiejętności sporządzania planów opieki rodzicielskiej
3. Konflikty w rodzinach zrekonstruowanych
 • konflikty związane z pojawieniem się nowych partnerów rodziców oraz ich dzieci
 • konflikty w rodzinach adopcyjnych oraz zastępczych
III. Ochrona interesów dziecka w mediacji
 1. ochrona dziecka w konflikcie rodzinnym jako nadrzędne zadanie mediatora
 2. prawa dziecka, jakie mogą ulec naruszeniu w sytuacji konfliktu rodzinnego oraz separacji i rozwodu rodziców
 3. osoby i instytucje, których zadaniem jest pomóc w ochronie interesów dziecka
IV. Sytuacja dziecka i jego potrzeby w konflikcie rodziców, w zależności od:
– wieku dziecka
– rodzaju konfliktu
– fazy rozwodu oraz jego przebiegu
– postaw rodzicielskich
– wzajemnych postaw rodziców
V. Przybliżenie rodzicom perspektywy dziecka na ich konflikt.
VI. Pomoc rodzicom w rozpoznawaniu potrzeb dzieci oraz oddzielenie ich od ich własnych potrzeb.
VII Rola edukacyjna mediatora rodzinnego w zakresie współpracy stron na płaszczyźnie rodzicielskiej.
VIII. Włączanie dzieci do mediacji
 1. Wskazania i przeciwwskazania
 2. Formy oraz zakres włączania dzieci w proces mediacji
 3. Rola i odpowiedzialność mediatora wobec dziecka i wobec rodziców w przypadku bezpośredniego udziału dziecka w mediacji.
CZAS SZKOLENIA: 24 godziny
Koszt szkolenia: 350,00 zł ,
Uczestnicy otrzymują certyfikaty SMRu
AUTORKA i PROWADZĄCA:
Tamara POCENT – rekomendowana trenerka mediacji rodzinnej SMR, superwizorka mediacji rodzinnej. Mediatorka w Ośrodku Mediacji Kancelarii Prawniczej „Patrimonium” i Fundacji Mediare w Warszawie. Od 1999r. prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych, karnych, społecznych, szkolnych, początkowo m. in. w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, a obecnie także w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym w Warszawie. Prowadzi zajęcia z mediacji w ramach współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Członek – założyciel Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Prowadzi szkolenia z zakresu mediacji rodzinnych, komunikacji i umiejętności społecznych. Certyfikowany coach ICC.