Katarzyna Stryjek

Pedagog (resocjalizacja), doradca zawodowy, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku; członek – założyciel Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce (obecnie Polskie Centrum Mediacji), Prezes Oddziału Polskiego Centrum Mediacji w Sopocie.

Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Od roku 1999 prowadzi mediacje w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu zabronionego oraz w sprawach cywilnych (mediacje rodzinne, administracyjno-gospodarcze, oświatowe, prawa pracy, itp.) oraz pozasądowe postępowania mediacyjne.

Zajmuje się również propagowaniem mediacji rówieśniczych w szkołach a także prowadzi szkolenia m. in. w zakresie mediacji jako sposobu zarządzania oraz rozwiązywania sporów. Prowadzi także zajęcia dotyczące procesu mediacji dla studentów uczelni trójmiejskich.