Skip to content

Jak przebiega mediacja?

Jak przebiega mediacja?

Najważniejsze etapy mediacji:

cm - 1

Zgłoszenie sprawy do mediacji

  • Mediacje cywilne – rodzinne, gospodarcze, pracownicze, oświatowe, społeczne itd. – kierowane są z sądów okręgowych i rejonowych (na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego) lub prowadzone są na podstawie zgłoszenia osób prywatnych, firm, instytucji itd.
  • Mediacje karne – kierowane są z sądów (na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego), prokuratury, policji.
  • Mediacje między nieletnim sprawcą czynu karalnego a pokrzywdzonym – kierowane z sądów rodzinnych na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/ stron lub sędziego.
cm - 2

Sesje/posiedzenia mediacyjne wstępne - informacyjne

Prowadzone są z każdą ze stron osobno. W trakcie tych spotkań mediator informuje strony na czym polega proces mediacji, jakimi kieruje się zasadami, jakie ma cele i jakie mogą osiągnąć korzyści z rozwiązania konfliktu na drodze mediacji. Strony potwierdzają dobrowolność swojego uczestnictwa w mediacji. Mediator dowiaduje się o tym, co jest przedmiotem sporu, jaki jest punkt widzenia stron na zaistniałą sytuację oraz, jakie warunki muszą zaistnieć aby każda ze stron uznała konflikt za możliwy do rozwiązania i wyraziła chęć zawarcia satysfakcjonującej ugody.

cm - 3

Sesje/posiedzenia mediacyjne

Jeśli strony wyrażają gotowość spotkania się ze sobą „twarzą w twarz”, dochodzi do sesji wspólnej stron przy udziale mediatora. Jeśli któraś ze stron z ważnego dla niej powodu nie wyraża zgody na spotkanie bezpośrednie z drugą stroną, jednakże dąży do porozumienia, istnieje możliwość prowadzenia mediacji pośredniej. Wówczas mediator spotyka się wyłącznie z każdą ze stron z osobna i pośredniczy w przekazywaniu punktu widzenia i wzajemnych oczekiwań stron.

W trakcie sesji/posiedzeń mediacyjnych, trwających zwykle 1-2 godzin strony wyjaśniają sobie najważniejszych dla nich kwestie oraz wspólnie poszukują rozwiązania konfliktu między nimi. Mediatorzy podczas mediacji stosują wiele pomocnych technik (m.in. tzw. aktywnego słuchania, wyjaśniania, odzwierciedlania uczuć, a także spotkań na osobności) ułatwiających stronom komunikację.

Jeśli stronom uda się wyjaśnić przyczyny sporu, dojść do porozumienia bądź poczynić ustalenia na przyszłość (zależnie od rodzaju mediacji), podpisują ugodę. Liczba posiedzeń mediacyjnych uzależniona jest od rodzaju mediacji, można uznać, iż średnio jest ich od 2 do 4.

cm - 4

Podpisywanie ugody

Jest to odrębny, istotny etap postępowania mediacyjnego, w którym ważną rolę odgrywa właściwe przygotowanie mediatora. Jest on bowiem zobowiązany dopilnować realności
i konkretności podpisywanego porozumienia. Ugoda/ ustalenia, które wypracowały w trakcie trwania mediacji same strony i które na końcu zostały spisane w formie porozumienia. Jeśli stronom nie udaje się wypracować satysfakcjonującego je porozumienia, sprawa zostaje odesłana do organu, który przesłał sprawę do mediacji, w celu rozstrzygnięcia sprawy.

W przypadku tzw. mediacji prywatnych, stronom pozostaje szukać innych sposobów osiągnięcia porozumienia. Mediator zawsze stara się pomóc stronom w uświadomieniu sobie innych możliwości i alternatyw.

(źródło: www.mediator.org.pl)

Scroll To Top