Skip to content

Ile kosztuje mediacja?

Ile kosztuje mediacja?

MEDIACJE CYWILNE

MAJĄTKOWE
W SPRAWACH O PRAWA NIEMAJĄTKOWE (np: sprawy rodzinne) 150 zł pierwsza sesja
100 zł za każdą kolejną sesję, łącznie nie więcej, niż 450 zł oraz koszty postępowania *)
KOSZTY POSTĘPOWANIA Dojazd wg kilometrówki
Koszty wynajmu pomieszczenia mediacyjnego nie więcej niż 70 zł za spotkanie
Koszty korespondecji nie więcej niż 30 zł

MEDIACJE CYWILNE PRYWATNE

MAJĄTKOWE 1% wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 300 zł za sesję mediacyjną
W SPRAWACH O PRAWA NIEMAJĄTKOWE (np: sprawy rodzinne) 300 zł spotkanie indywidualne
400 zł spotkanie wspólne sesja mediacyjna do 1,5 godziny

MEDIACJE SĄDOWE KARNE

SPRAWY KARNE
SPRAWY NIELETNICH 187,38 zł ryczałt wypłacany przez sąd

WAŻNE!

W sprawach, w których strony do mediacji skierował sąd, koszty mediacji wchodzą w skład kosztów procesu. W takim przypadku w razie zawarcia ugody przed mediatorem, koszty mediacji znoszą się wzajemnie, chyba że strony postanowiły inaczej.

Jeżeli w toku sprawy zawarto ugodę przed mediatorem, następuje POWODOWI ZWROT ¾ UISZCZONEGO WPISU.

Dodatkowe informacje dotyczące kosztów mediacji

 • Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) obciążają strony – co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.

 • Strona postępowania mediacyjnego może złożyć na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

 • W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł).

 • Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego).

 • Art. 1835. kpc
  § 1. Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają strony.
  § 2. Należności, o których mowa w § 1, mediator pobiera bezpośrednio od stron. Sąd ustala je i przyznaje mediatorowi tylko wówczas, gdy przynajmniej jedna ze stron skierowanych do mediacji przez sąd była zwolniona od kosztów sądowych w zakresie obejmującym należności mediatora, a pozostałe strony nie wypłaciły mediatorowi tych należności w całości.

 • Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł). Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

 • Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy udziału w mediacji.

 • Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.

 • W sprawie o rozwód lub separację, jeżeli dojdzie do pojednania się stron przed sądem I instancji i cofnięcia pozwu, strona otrzymuje zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeżeli pojednanie się stron nastąpiło przed zakończeniem postępowania przed sądem II instancji, strona otrzymuje zwrot 50% uiszczonej opłaty od apelacji.

 • W przypadku mediacji pozasądowej, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

Scroll To Top