Skip to content

Dla mediatorów

Dla mediatorów

Rekomendowana ścieżka kariery i rozwoju

Na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu mediacji i szkoleń z zakresu mediacji proponujemy Państwu rekomendowaną przez nas ścieżkę kształcenia i rozwoju zawodowego.

Trenerzy i szkoleniowcy Polskiego Centrum Mediacji są czynnymi mediatorami od ponad 10 lat, dlatego też szkolenia, które prowadzą w ramach kształcenia przyszłych mediatorów opierają na własnej wiedzy i umiejętnościach, a także wypracowanych w toku swojej pracy zawodowej procedurach i zasadach współpracy z uczestnikami mediacji.

W pracy mediatora, równie ważna co wiedza teoretyczna, jest weryfikacja jego pracy przez instytucje kierujące sprawy do mediacji, takie jak: sądy, prokuratury, policję i inne. Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują praktyczne informacje, jak współpracować z w/w organami, a także gotowe wzory dokumentów, niezbędnych w codziennej pracy mediatora.

Ścieżka rozwoju zawodowego

Rekomendowana przez Polskie Centrum Mediacji ścieżka kształcenia i rozwoju zawodowego mediatora, choć nie jedyna, to krok po kroku wprowadza w świat mediacji i pozwala w sposób harmonijny rozwijać się i dążyć do pełnej profesjonalizacji w tym zawodzie. Aby to osiągnąć przede wszystkim niezbędne jest ukończenie szkolenia podstawowego/„bazowego”, które jest obowiązkowe dla osób rozpoczynających proces kształcenia w zawodzie mediatora i stanowi punkt wyjścia do wszystkich pozostałych szkoleń specjalistycznych.

Polskie Centrum Mediacji oddział Trójmiasto wychodząc naprzeciw stale pojawiającym się nowym wyzwaniom, nawiązało bliską współpracę ze środowiskiem akademickim Uniwersytetu Gdańskiego, Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, dzięki czemu każda osoba, która chce zostać mediatorem może skorzystać z bogatej oferty szkoleniowej, otrzymując wysokie standardy kształcenia

Po ukończeniu kształcenia podstawowego możliwe jest uzupełnienie wykształcenia poprzez ukończenie wybranych przez siebie szkoleń specjalistycznych z zakresu:

 • mediacji karnych

 • mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego i KSN

 • mediacji cywilnych i gospodarczych

 • mediacji rodzinnych

 • mediacji szkolnych

 • mediacji pracowniczych

 • mediacji w sporach zbiorowych

 • facylitacji, moderacji, konsultacji społecznych

 • mediacji w administracji

Szkolenie podstawowe/tzw. „bazowe”

prowadzone w naszej siedzibie w Gdańsku

Szkolenie podstawowe umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia w zawodzie mediatora w ramach indywidualnie wybranych szkoleń specjalistycznych. Udział w szkoleniu dostarczy wiedzy z zakresu rozwiązywania konfliktów bez przemocy, zapozna z ideą mediacji oraz korzyściami jakie niesie ze sobą sprawiedliwość naprawcza.  Pozytywnie wpłynie na jakość życia uczestnika szkolenia i jego funkcjonowania w społeczeństwie i najbliższym otoczeniu. Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymują dyplom wraz z załącznikiem określającym zakres poruszanej tematyki.

Szkolenia prowadzą trenerzy Polskiego Centrum Mediacji:

Katarzyna Stryjek oraz Agnieszka Iwaniuk.

Czas trwania

28 godzin dydaktycznych

Certyfikat

Uczestnicy otrzymują certyfikat Polskiego Centrum Mediacji

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Konflikt – jego rodzaje oraz sposoby rozwiązywania. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
 • Sprawiedliwość naprawcza, a sprawiedliwość karna.
 • Negocjacje i mediacje.
 • Podstawowe techniki komunikacyjne, w tym wiedza na temat „dobrej” i „złej” komunikacji.
 • Uregulowania prawne dotyczące rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
 • Omówienie drogi zawodowej mediatora oraz sposobu jej realizacji.

Szkolenia specjalistyczne

warunkiem uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych jest ukończenie szkolenia podstawowego/„bazowego”

Szkolenie z mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego. Przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników oświaty, a w szczególności dla: dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej, nauczycieli; pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk i zakładów poprawczych dla nieletnich; pracowników ośrodków psychologicznych, socjoterapeutycznych, kuratoriów i innych pracowników oświaty. Szkolenie będzie również pomocne dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką mediacji w środowisku szkolnym.

Przyszli mediatorzy powinni pamiętać, że aby móc prowadzić mediacje z nieletnim sprawcą czynu karalnego, oprócz odbycia specjalistycznego szkolenia, powinni również spełnić wymogi Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 roku: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

Czas trwania

40 godzin dydaktycznych

Certyfikat

Uczestnicy otrzymują certyfikat Polskiego Centrum Mediacji

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Mediacje w szkole.
 • Rodzaje konfliktów w szkole i środowisku szkolnym.
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu komunikacji.
 • Procedura i przebieg mediacji szkolnej oraz rówieśniczej.
 • Procedury i przebieg mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego.

Szkolenie z mediacji rodzinnych

W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się trudnej sytuacji rodziny znajdującej się w konflikcie, zarówno z perspektywy jej dorosłych członków, jak i z perspektywy dziecka. Zajęcia wzbogacą warsztat pracy mediatora rodzinnego w zakresie mediacji konfliktów z udziałem dzieci. Szkolenie ma formę warsztatową i obejmuje analizę przypadków oraz symulacje mediacji każdorazowo omawianych podczas zajęć.

Prowadząca: Tamara Pocent

Rekomendowana trenerka mediacji rodzinnej SMR, superwizorka mediacji rodzinnej. Mediatorka w Ośrodku Mediacji Kancelarii Prawniczej „Patrimonium” i Fundacji Mediare w Warszawie. Od 1999 roku prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych, karnych, społecznych i szkolnych, początkowo m. in. w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, a obecnie także w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym w Warszawie. Prowadzi zajęcia z mediacji w ramach współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Członek i założyciel Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Prowadzi szkolenia z zakresu mediacji rodzinnych, komunikacji i umiejętności społecznych. Certyfikowany coach ICC.

Czas trwania

24 godziny dydaktycznych

Certyfikat

Uczestnicy otrzymują certyfikat Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych

Cele szkolenia

 • poszerzenie wiedzy na temat istoty problemów rodziny w kryzysie i trudnej sytuacji dziecka w przypadku rozstania rodziców,
 • przybliżenie roli mediatora w pracy z rodzicami na rzecz ochrony dziecka przed skutkami konfliktu rodziców i jego adaptacji do nowej sytuacji,
 • poszerzenie praktycznych umiejętności mediacyjnych dotyczących pogodzenia realizacji potrzeb skonfliktowanych małżonków z potrzebami dziecka,
 • udoskonalenie umiejętności włączania dzieci do mediacji.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Specyfika mediacji rodzinnych w sprawach dotyczących dzieci.
 • Rodzaje konfliktów rodzinnych z udziałem dzieci.
 • Ochrona interesów dziecka w mediacji.
 • Sytuacja dziecka i jego potrzeby w konflikcie rodziców.
 • Przybliżenie rodzicom perspektywy dziecka na ich konflikt.
 • Pomoc rodzicom w rozpoznawaniu potrzeb dzieci oraz zdobycia umiejętności oddzielania ich od własnych potrzeb.
 • Rola edukacyjna mediatora rodzinnego w zakresie współpracy stron na płaszczyźnie rodzicielskiej.
 • Włączanie dzieci do mediacji.

Szkolenie z mediacji w sprawach karnych

Szkolenie przygotowuje uczestników do prowadzenia mediacji w sprawach karnych.

Czas trwania

22 godziny dydaktycznych

Certyfikat

Uczestnicy otrzymują certyfikat Polskiego Centrum Mediacji

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Procedury i przebieg mediacji karnych.
 • Techniki mediacyjne charakterystyczne dla mediacji karnych.
 • Prowadzenie spotkań wstępnych/informacyjnych ze sprawcą i z pokrzywdzonym.
 • Prowadzenie spotkań wspólnych oraz rola mediatora w mediacji ofiara – sprawca. Umiejętność zastosowania właściwych technik mediacyjnych na różnych etapach mediacji, w tym spotkań na osobności.
 • Umiejętność pracy ze stronami w mediacji związanej z przemocą.
 • Uregulowania prawne dotyczące mediacji karnych.
 • Dokumentacja mediatora – sprawozdanie, wnioski, ugody.

Staż mediacyjny w Polskim Centrum Mediacji o. Trójmiasto

dla-mediatorow-2b

Staż mediacyjny w Polskim Centrum Mediacji o. Trójmiasto

Celem stażu mediacyjnego jest właściwe przygotowanie przyszłych mediatorów Polskiego Centrum Mediacji do prowadzenia mediacji w sposób profesjonalny i efektywny.

Każdy, kto jest zainteresowany podjęciem stażu, zobowiązany jest odbyć szkolenie podstawowe oraz szkolenie specjalistyczne w Polskim Centrum Mediacji lub ukończyć studia podyplomowe rekomendowane przez PCM, a także musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd naszego oddziału.

Staż mediacyjny prowadzony jest przez Polskie Centrum Mediacji oddział Trójmiasto dla członków stowarzyszenia, którzy:

 • złożą osobiście lub listownie podanie o przyjęcie na staż, w którym będą zawarte informacje o ukończonych szkoleniach, wykształceniu oraz dane kontaktowe,
 • zaakceptują regulamin Stażu Mediacyjnego,
 • podczas pierwszego spotkania każdy stażysta podpisuje umowę o odbycie stażu, zwaną Porozumieniem pomiędzy stażystą, a zarządem PCM oddział Trójmiasto.

Stażyści w ramach stażu mediacyjnego:

 • biorą udział i prowadzą pod okiem doświadczonego mediatora/opiekuna stażu min. 4 mediacje (w tym co najmniej 1 karną),
 • biorą udział w pracach wolontariackich na rzecz Stowarzyszenia – min. 50 h,
 • w ramach podsumowania stażu opracowują sprawozdanie ze stażu, w którym opisują przebieg stażu, przeprowadzone mediacje – z zachowaniem zasady poufności oraz działania podjęte na rzecz oddziału,
 • na koniec stażu otrzymują opracowaną przez opiekuna stażu ocenę, która zostaje przekazana do zarządu oddziału.

Studia podyplomowe

Oprócz oferty szkoleń i warsztatów proponujemy szeroką ofertę studiów podyplomowych, realizowanych we współpracy z trójmiejskimi uczelniami:

„Mediacje gospodarcze, pracownicze i administracyjne”

Polskiego Centrum Mediacji wraz z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni z możliwością zdobycia certyfikatów Polskiego Centrum Mediacji

Słuchacze w trakcie studiów zdobędą kompleksową wiedzę, szereg technik oraz metod rozwiązywania konfliktów i rozstrzygania sporów, a także nauczą się sztuki negocjacji, perswazji i dyplomacji. Dzięki umiejętnościom interpersonalnym zdobytym w trakcie nauki, możliwe będzie znalezienie zatrudnienia nie tylko jako mediator, ale także jako psycholog, menedżer, pedagog czy też specjalista związany z administracją państwową lub sądownictwem. To jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków, bowiem dostarcza praktyczną wiedzę, która przydaje się we wszystkich profesjach, gdzie pojawia się potrzeba realizowania dobrej współpracy oraz skutecznego zarządzania grupą ludzi.

Program nauczania oferowany przez WSAiB został opracowany w taki sposób, aby główny nacisk został położony na praktyczne aspekty mediacyjne. Dlatego też zajęcia w naszej uczelni prowadzone są przez doświadczonych mediatorów Polskiego Centrum Mediacji. Oprócz tego, słuchacze w trakcie studiów zdobędą wiedzę oraz umiejętności z zakresu prawa oraz psychologii konfliktu i komunikacji społecznej, które są niezbędne do przeprowadzania mediacji w sporach sądowych i pozasądowych.

Ukończenie studiów (opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie kształcenia kandydatów na mediatorów) pozwala uzyskać wpis na listę mediatorów Polskiego Centrum Mediacji oddział Trójmiasto.

„Mediacje sądowe i pozasądowe”

w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku, które powstały w oparciu o porozumienie pomiędzy uczelnią, a Polskim Centrum Mediacji

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy jako mediator sądowy (w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz cywilnych) i pozasądowy, a także wdrożenie uczestników do propagowania idei mediacji w społeczeństwie obywatelskim. Wiedza teoretyczna z zakresu psychologii i prawa jest uzupełnieniem treningów mediacyjnych, jako dominującej formy kształcenia na tym kierunku. Studia mają charakter wysoce praktyczny, warsztatowy, wzbogacony o przewodnik po zawodzie i postępowaniu mediatora.

Kadrę stanowią doświadczeni mediatorzy – trenerzy Polskiego Centrum Mediacji, posiadający bogate doświadczenie mediacyjne i wysokie kwalifikacje trenerskie wraz z wykładowcami Ateneum-Szkoły Wyższej.

Są to jedne z niewielu studiów podyplomowych w Polsce o tak wysokim standardzie szkolenia i dające jednocześnie szerokie kwalifikacje zawodowe.

Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu - mediatora lub zdobyciem dodatkowych kompetencji w zawodzie obecnie wykonywanym, a obejmujących rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, facylitacje i konferencje naprawcze.

Więcej informacji na stronie https://www.ateneum.edu.pl/studia-podyplomowe/oferta-studiow-podyplomowych/mediacje-sadowe-i-pozasadowe/

„Prawo dla mediatorów”

realizowane we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim

Program studiów zakłada zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw prawa, w ramach przedmiotów objętych programem kształcenia oraz praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy mediatora, w tym wiedzy z zakresu standardów prowadzenia mediacji i etyki pracy. Program ten odpowiada także strategii poszerzenia oferty edukacyjnej, wspomagającej możliwości zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji. Więcej informacji na stronie https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/44178/sp_prawo_dla_mediatorow

W przypadku zgłoszenia chęci udziału w konkretnym szkoleniu, ustalenia terminu najbliższego szkolenia lub uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie, prosimy o kontakt z naszym oddziałem.

Prezes

Katarzyna Stryjek

tel. 502 209 729
mail. kstryjek@interia.pl

Scroll To Top