Skip to content

Co to jest mediacja?

Co to jest mediacja?

Czym są mediacje?

Mediacja to dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej trzeciej osoby – mediatora lub mediatorów. 

(źródło: Kodeks Etyki Mediatora Polskiego Centrum Mediacji z 2006 r.)

W toku całego postępowania mediacyjnego, bezstronny mediator pomaga skonfliktowanym stronom dojść do obopólnie akceptowanego i satysfakcjonującego porozumienia, bez narzucania im konkretnych rozwiązań. Samodzielność stron w podejmowaniu decyzji jest właśnie tym, co skutecznie odróżnia mediację od postępowania sądowego. To właśnie w trakcie mediacji strony mają wpływ na ostateczne rozwiązanie ich sporu. Mediator czuwając nad procedurą całego procesu porozumiewania się, zapewnia stronom komfortowe warunki do rozmowy o przyczynach konfliktu, sposobach jego rozwiązania, a przede wszystkim do wzajemnego wysłuchania się. Mediacja usprawnia wzajemną komunikację, pomaga w określaniu interesów stron oraz daje pewność, że wszystkie podejmowane działania odbywają się w ramach obowiązującego prawa.

Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody, tj. w sprawach, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron. Przedmiotem mediacji mogą być między innymi sprawy rodzinne np. związane z rozwodem lub separacją, sprawy o podział majątku lub spadku; sprawy pracownicze; sprawy z zakresu prawa gospodarczego czy te dotyczące sporów sąsiedzkich.

Przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody. Nie przekreśla ono również prawa strony do dochodzenia swoich praw przed sądem.

Jakie są zasady mediacji?

W swojej pracy mediator, dbając o dobro stron, kieruje się następującymi zasadami:

Dobrowolności

Uczestnicy mediacji dobrowolnie biorą udział w mediacji. Na pierwszym spotkaniu obowiązkiem mediatora jest odebranie od stron dobrowolnej zgody na mediację. Strony mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego. Mediator nie może wywierać żadnej presji, aby nakłonić strony do udziału w mediacji. Jednocześnie wiąże się to z przystąpieniem do mediacji w dobrej wierze i dobrowolnym wypełnianiem wszystkich przyjętych na siebie w trakcie mediacji zobowiązań.

Bezstronności

Strony w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Przejawem braku profesjonalizmu jest, gdy mediator podejmuje się prowadzenia mediacji będąc spokrewnionym z którąś ze stron lub pozostając z nią w jakichkolwiek innych związkach. Mediator, jako strażnik procedury mediacyjnej, nie staje po żadnej stronie. Nie wyróżnia żadnej z nich. Respektując godność stron, mediator umożliwia im odnoszenie się do siebie z szacunkiem.

Neutralności

Mediator jest neutralny co do przedmiotu sporu i znalezionych rozwiązań. To strony pracują nad porozumieniem. Mediator stara się wypracowane postanowienia urealnić i ukonkretnić. Nie podpowiada stronom własnych rozwiązań, nawet gdyby uznał je za lepsze. Mediator nie narzuca też stronom swojego światopoglądu i wartości.

Poufności

Wszystko co jest poruszane na spotkaniu informacyjnym, czy posiedzeniach mediacyjnych jest poufne. Mediator nie ujawnia tego, co usłyszał podmiotom trzecim. Efektem pracy stron jest spisana i podpisana przez nie ugoda, w której zawarte zostają wypracowane ustalenia. Efektem współpracy mediatora ze stronami jest spisany protokół lub sprawozdanie, zawierające jedynie informacje o tym, kto brał udział w mediacji, ile było spotkań mediacyjnych, gdzie się odbywały. Mediator nie zamieszcza nigdzie informacji o przebiegu mediacji. Zasada poufności odnosi się także do sposobu przechowywania dokumentacji dotyczącej mediacji, wytworzonej w trakcie jej trwania.

WAŻNE!

W mediacji karnej mediator ma obowiązek zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedział się od pokrzywdzonego i sprawcy. Jeśli jednak fakty te dotyczą innego, poważnego przestępstwa, strony nie mogą skutecznie zwolnić mediatora z tajemnicy mediacji.

Akceptowalności

Mediator powinien być zaakceptowany przez strony i nikt nie ma prawa narzucać wyboru mediatora. Każda ze stron ma prawo poprosić o zmianę mediatora. Proces mediacji kieruje się też pewnymi regułami i zasadami. Zostają one ustalone na początku wspólnego posiedzenia i powinny zostać zaakceptowane przez wszystkich uczestników mediacji. W przypadku braku akceptacji reguł i zasad, mediacja nie może być przeprowadzona.

Profesjonalizmu

Mediator zobowiązany jest stale podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności oraz posługiwać się posiadaną wiedzą zgodnie z dobrem i interesami obu stron. Każdy mediator Polskiego Centrum Mediacji jest profesjonalnie i rzetelnie przygotowany do pełnienia roli gospodarza mediacji.

Mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji, zgodnie z przyjętymi przez Stowarzyszenie standardami, mediują w parach. Pozwala to na większą swobodę i komfort rozmowy nie tylko skonfliktowanym stronom, ale też mediatorom, którzy zachowując większy dystans i bezstronność, wspierają się wzajemnie wiedzą i doświadczeniem.

Mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji opracowali Kodeks Etyki Mediatora, który przedstawia wartości, jakimi powinien kierować się każdy mediator Polskiego Centrum Mediacji.

FAQ

Jaki jest cel mediacji?

Nadrzędnym celem mediacji jest pojednanie. Oznacza ono nie tylko podpisanie ugody, ale także pełne przebaczenie temu kto spowodował szkodę czy krzywdę. Z drugiej zaś strony zrozumienie przez sprawcę, jakie zło wyrządził i przejęcie odpowiedzialności za własne postępowanie. (źródło: Kodeks Etyki Mediatora Polskiego Centrum Mediacji z 2006 r.)

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w danym sporze. Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami. Nikt nie ma prawa narzucać stronom sposobu rozwiązania, to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu

Kiedy prowadzi się mediację?

Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania sądowego, ale także w jego trakcie. Możliwe jest również prowadzenie mediacji po zakończeniu postępowania.

Jaka jest podstawa prowadzenia mediacji?

Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację/w przypadku tzw. mediacji prywatnej lub postanowienia sądu kierującego sprawę do mediacji. Mediacja prowadzona na podstawie umowy o mediację jest niezależna w stosunku do postępowania sądowego. Może być więc prowadzona zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w jego trakcie, czy też po jego zakończeniu. Może także zastąpić postępowanie sądowe, jeśli strony zdecydują się na rozwiązanie konfliktu w drodze mediacji.

Jakie są zalety mediacji?
 • Służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich.
 • Sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego.
 • Zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami.
 • Pozwala stronom wypracować akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
 • Daje stronom możliwość wpływu na ostateczny jej wynik.
 • Zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu.
 • Pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony.
 • Zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości.
 • Zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie.
 • Przyczynia się do skrócenia okresu postępowania sądowego, ale też może je całkowicie zastąpić.
 • Przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym.
 • Realizuje konstytucjonalną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości zwaną potocznie prawem do sądu, w praktyce zaś, rozumianą nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sądowych, ale także alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów.

(źródło: Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów „Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne”, Warszawa 2010)

Co jeśli mediacja nie zakończy się porozumieniem?

Mediacja jest poufna, a więc wszystkie informacje omawiane w jej trakcie zostają pomiędzy stronami i mediatorami. Prawo gwarantuje także, że jeśli w danej sprawie będzie toczyć się postępowanie sądowe, żadna ze stron nie może powoływać się na propozycje, jakie padały w trakcie mediacji, czy informacje uzyskane w trakcie posiedzeń mediacyjnych.

W jakich przypadkach mediacja rodzinna nie będzie pomocna?

W niektórych przypadkach mediacja nie powinna być prowadzona lub też jej celowość powinna być szczególnie starannie omówiona między mediatorem i stronami. Należą do nich sytuacje, w których w rodzinie ma lub miała miejsce przemoc i gdy jedna ze stron czuje się zastraszona lub ma trudności z samodzielnym podejmowaniem decyzji. Jeśli którakolwiek ze stron jest uzależniona od alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, ponieważ to znacząco obniża szanse  wywiązania się z podjętych w czasie mediacji zobowiązań. Ponadto jeśli którakolwiek ze stron cierpi na zaburzenia psychiczne i nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji i realizować ich oraz kiedy nierównowaga sił między stronami uniemożliwia negocjowanie „z równej stopy” i istnieje duże prawdopodobieństwo, że porozumienie będzie korzystne tylko dla jednej ze stron.

Jak przygotować się do mediacji rodzinnej?

Przede wszystkim zastanów się, jakie tematy chcesz poruszyć w trakcie mediacji. Pomyśl o tym, czego potrzebujesz i jakie cele są dla Ciebie ważne. Zastanów się także nad tym, do czego dąży druga strona, jakie mogą być jej pragnienia i jej obawy. Pomyśl o tym, jak sytuacja może wyglądać z jej perspektywy. Zrozumienie drugiej osoby (nawet jeśli nie akceptujesz tego, co zrobiła) pomoże w znalezieniu rozwiązań na przyszłość, które będą akceptowalne dla obu stron.

Czy mediacja może odbywać się online?

Tak, może. Prowadzimy również mediacje transgraniczne, czyli takie, w których miejsce pobytu jednej ze stron znajduje się poza granicami naszego kraju. Dotyczy to w szczególności spraw rodzinnych, np. gdy miejsce zamieszkania jednego z rodziców mieści się na terenie innego kraju, a niezbędne jest omówienie i wypracowanie zasad sprawowania wspólnej opieki nad dzieckiem. W mediacji transgranicznej, za zgodą stron i mediatora, może wziąć udział tłumacz, pełnomocnicy stron lub inne wskazane przez strony osoby, pomocne dla wypracowania porozumienia.

Jakie skutki wywołuje ugoda mediacyjna w mediacjach karnych?

Zawarta w wyniku mediacji ugoda nie kończy postępowania karnego i nie zastąpi wyroku. Ponieważ jednak zawiera zgodne deklaracje stron co do sposobu zakończenia sprawy, sąd bierze pod uwagę jej treść przy rozstrzyganiu sprawy. Dla sprawcy może to skutkować m.in.: uwzględnieniem wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze, uznaniem zawarcia ugody za okoliczność łagodzącą przy wymiarze kary, nadzwyczajnym złagodzeniem kary lub odstąpieniem od jej wymierzenia. 


Orzekając w sprawie z nieletnim sprawcą, sąd rodzinny bierze pod uwagę pisemne sprawozdanie z postępowania mediacyjnego, a w przypadku zawarcia ugody także jej postanowienia. W sprawie z oskarżenia prywatnego mediacja może być alternatywą obowiązkowego posiedzenia pojednawczego prowadzonego przez sąd przed rozprawą główną.

Więcej informacji o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych oraz rodzinnych mogą uzyskać Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - www.mediacja.gov.pl

Przepisy prawne regulujące mediację

Spory naprawdę warto rozwiązywać bez udziału sądu. W przypadku każdego konfliktu można rozważyć skorzystanie z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, takich jak mediacja. Nie oznacza to jednak, że działania te będą bezprawne.

Polski ustawodawca wprowadził przepisy prawne stanowiące podstawę do pojednawczego działania stron konfliktu, bez zaangażowania sądu, a jednocześnie gwarantujące pełną akceptację takich postępowań i podjętych w ich wyniku rozwiązań przez Państwo.

Klikając w poniższy link, zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie mogą Państwo zapoznać się z treścią aktów prawnych regulujących mediację - www.mediacja.gov.pl/Akty-prawne-.html

Scroll To Top